سرویس پشتیبانگیری و آرشیو

سرویس پشتیبانگیری روزانه با حجم بین 10 GB تا 20

نگهداری تا 30 روز

سرویس پشتیبانگیری روزانه با حجم بین 20 GB تا 50

با نگهداری 7 روزه

سرویس پشتیبانگیری روزانه با حجم بین 5 GB تا 10

نگهداری تا 15 روز

سرویس پشتیبانگیری روزانه با حجم کمتر از 5 GB

نگهداری تا 7 روز