لینک رادیویی

لینک رادیویی سرویس برنزی

استقرار ۱ رادیو بر روی دکل مرکز داده

ارتباط ۱ عدد UTP

تامین برق بدون وقفه

قابلیت ارتباط با تجهیزات مشترک در مرکز داده

لینک رادیویی سرویس نقره‌ای

استقرار ۲ رادیو بر روی دکل مرکز داده

ارتباط ۲ عدد UTP

تامین برق بدون وقفه

قابلیت ارتباط با تجهیزات مشترک در مرکز داده